Facebook

Web

 

1. Podmínky užívání Webu

 

1.1 Ačkoliv Poskytovatel vynaložil značnou péči na vytvoření a správu obsahu Webu, bere Klient na vědomí, že Informace umístněné na Webu jsou pouze obecného charakteru a nepředstavují jakékoliv odborné a úplné doporučení.


1.2 Klient dále bere na vědomí, že:

  • poskytovatel nemůže zaručit pravdivost a úplnost informací uvedených na internetových stránkách jakýchkoliv třetích osob, na které je na Webu uveden odkaz a rovněž neodpovídá za jejich obsah;
  • poskytovatel neodpovídá za následky přerušení provozu Webu;
  • poskytovatel nezaručuje kompatibilitu softwaru Poskytovatele se softwarem, který Klient užívá.

 

1.3 Klient není oprávněn:  

  • užívat Web v rozporu s právními předpisy a těmito Podmínkami;
  • porušovat autorská Poskytovatele a jiná práva třetích osob;
  • pokoušet se pronikat do těch částí Webu, k jejichž užívání není oprávněn;
  • používat a šířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost Webu.

 

2. Přenos informací

 

2.1 Jakékoliv informace, které zasíláte prostřednictvím formulářů na Webu, považujte za doručené Poskytovateli až v okamžiku, kdy obdržíte telefonické nebo emailové potvrzení za Poskytovatele, že Vaši zprávu obdržel.

 

2.2 Jedná-li Klient v souladu s těmito Podmínkami, je Poskytovatel oprávněn takto zaslaná data zpracovat a není povinen ověřovat jejich správnost nebo zjišťovat totožnost osoby, která je poskytla.

 

2.3 Klient si je vědom toho, že informace poskytnuté Poskytovatelem prostřednictvím elektronického přenosu v rámci Webu, které nejsou opatřeny elektronickým podpisem Poskytovatele podle zákona o zaručeném elektronickém podpisu, nepředstavují závaznou informaci Poskytovatele. Za závaznou informaci poskytnutou Poskytovatelem lze považovat pouze originály pojistných smluv, faktur a dalších dokladů nebo dokumenty opatřené uvedeným elektronickým podpisem.

 

2.4 Poskytovatel je oprávněn odmítnout zpracování jakýchkoliv dat zaslaných mu Klientem prostřednictvím Webu, u nichž má důvodné pochybnosti o jejich obsahu nebo původu. Poskytovatel o takovém odmítnutí Klienta bez zbytečného odkladu vyrozumí.